CONDICIONS DE VENDA

1. DADES IDENTIFICATIVES:

Empresa: Judit Serra Boixader (d’ara en endavant, “JUDITH SERRA “)

NIF: 77737803B

Direcció: Apartado Correos núm. 103 de la Oficina de Berga, Carrer del Roser, 40, 08600, Berga, Barcelona, España

Correu electrònic: hola@judithserrasinergies.com

Lloc web: www.judithserrasinergies.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci esment), regula les condicions per les quals es regeix l’ús del Lloc web i la compra de productes i/o serveis (d’ara endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquest Lloc web, és important que llegeixis l’Avís Legal, Política de Privacitat i Política de cookies. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un servei consents quedar vinculat per les presents Condicions i per l’anteriorment esmentat.

2. L'USUARI

L’accés, la navegació i ús del Lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara en endavant, Usuari), per la qual cosa en el moment en el qual inicies la navegació acceptes de manera expressa totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que aplicació al present cas. Com a usuari declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

3. PRODUCTES

JUDITH SERRA, es reserva el dret a decidir quins Productes s’ofereixen als Usuaris a través de la botiga en línia i podrà afegir nous productes i/o eliminar algun dels existents en qualsevol moment i sense previ avís.

PROCÉS DE COMPRA

L’usuari pot comprar el Lloc web pels mitjans i formes establerts. Una vegada seleccionats tots els productes que desitja comprar, s’hauran afegit a la cistella i el pas següent serà realitzar el pagament. Per a això haurà de seguir el procediment de compra en línia, emplenant i comprovant la informació requerida en cada pas. Després d’això, rebrà un correu electrònic justificant recepció de la seva comanda (Confirmació de Comanda). L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió.

5. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebuts a través del Lloc web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats quant al subministrament d’aquests, procedirem a contactar amb l’usuari per a facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior a l’efecte de modificar la comanda. Si no desitja fer una comanda d’aquests productes substitutius, procedirem a reemborsar qualsevol quantitat abonada.

6. PREUS

Els preus exhibits en el lloc web i/o plataforma utilitzada, són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents (21% IVA). Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi rebut una Confirmació de Comanda.

Si descobríssim un error en el preu d’algun dels productes encarregats per l’usuari, informarem de l’error al més aviat possible i li donarem l’opció de reconfirmar la seva comanda al preu correcte o anul·lar-lo. Si no aconseguim contactar amb l’Usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsaran les quantitats abonades. No estarem obligats a subministrar-li cap producte al preu inferior incorrecte (fins i tot encara que li hàgim enviat la Confirmació de Comanda) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i hagués pogut ser reconegut de manera raonable com a preu incorrecte.

7. FORMES DE PAGAMENT

El mitjà de pagament acceptat és mitjançant TPV de la Caixa.. La transacció es realitzarà a través del compte personal de l’Usuari en aquesta plataforma, sent l’única responsable e qualsevol problema relacionat amb el pagament. Aquesta modalitat de pagament no té cap cost per al client.

La recollida, emmagatzematge i transmissió d’informació personal a través de la pàgina web es realitza de forma encriptada mitjançant l’ús del protocol de seguretat SSL, sistema d’encriptació que confereix una total seguretat en la transmissió de dades sense que tercers (ni el propi comerç) pugin accedir a emmagatzemar les dades. El sistema utilitzat en les plataformes de pagament és el 3D Secure.

8. ENVIAMENT

En tractar-se de productes digitals, cursos i/o tallers, no procedeix l’enviament del producte adquirit per l’Usuari. Els enviaments físics (en cas de tractar-se d’un producte físic), es realitzaran en península i Balears.

ENTREGA

El termini de lliurament s’indica de forma aproximada en la comanda, i s’indicarà també a l’e-mail d’expedició de la comanda de l’Usuari. Aquest termini de lliurament depèn dels articles que sol·licitis, així com de la direcció d’enviament, i serà proporcionat durant el procés d’enviament de forma estimada.

El termini de lliurament en cap cas superarà els trenta (30) dies naturals comptats des de la data de confirmació de la teva comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, JUDITH SERRA no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurada de nou.

Als efectes de les presents condicions es considerarà que el lliurament s’ha produït (en el cas dels productes digitals), mitjançant l’accés de l’usuari al producte digital comprat. En el supòsit de tractar-se d’un lliurament físic, s’entendrà que aquest s’ha produït en el moment en què el producte és rebut pel client o per una persona destinada i autoritzada a aquest efecte.

10. DEVOLUCIONS

A partir de la recepció de la comanda, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per sol·licitar el canvi o devolució d’un o diversos productes o desistir (tornar lliurement) de la compra completa realitzada en el Lloc Web. Per exercitar un canvi / devolució / desistiment l’Usuari ha de notificar la seva decisió, en temps i forma, a l’adreça de correu indicada a l’encapçalament. En cas de desistiment l’Usuari podrà cobrir també el següent formulari indicat si així ho prefereix, i remetre-ho a l’adreça de correu electrònic indicada, o bé en format paper a l’adreça indicada en l’encapçalament d’aquestes condicions. L’Usuari podrà canviar o retornar qualsevol article que hagi comprat en el Lloc Web, sempre que es tracti d’un article subjecte a el dret de desistiment, tal com es preveu a continuació, estant aquest en el seu embalatge original, sense obrir (en cas dels articles precintats) i en perfecte estat.

La política de devolucions ha d’aplicar-se en funció del producte adquirit:

  • Producte personalitzat i/o consumible (i/o descarregable) pel pas del temps: no procedeix el dret a desistiment reconegut per la normativa de consumidors i usuaris, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
  • Productes erronis: s’admetran devolucions sempre que el producte sigui erroni respecte a l’adquirit per l’usuari.
  • Taller i/o esdeveniment: el dret de desistiment desapareix una vegada aconseguides les 48 hores anteriors a la celebració del taller/esdeveniment, sent coneixedor l’usuari d’aquesta circumstància i acceptant-la en el moment de realitzar la compra corresponent.
  • Productes no consumibles pel pas del temps ni personalitzats: l’usuari disposa d’un termini de 14 dies per a sol·licitar la devolució d’aquest, fent-se càrrec de les despeses de devolució.

JUDITH SERRA informa als clients que disposen d’un termini de 14 dies naturals per a desistir totalment o parcialment dels productes contractats, sempre que no es tracti d’un producte subjecte a les excepcions de el dret de desistiment i sempre que el producte no hagi estat utilitzat, estigui en perfecte estat i disposi de l’embalatge original amb els embolcalls corresponents.

En els 14 dies naturals posteriors al fet que JUDITH SERRA rebi el/s producte/s i comprovi el bon estat es realitzarà el reemborsament de l’import corresponent a el cost del producte o productes. Les despeses de devolució són en tot cas sempre a càrrec de l’Usuari.

No es procedirà a realitzar cap reemborsament si el producte ha estat obert del seu embalatge original i no es troba les mateixes condicions en què es va lliurar o ha patit algun dany després del lliurament.

El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra.

Si l’Usuari vol realitzar un canvi per un altre producte del web, de les mateixes o diferents característiques, de manera alternativa a la devolució de diners se li habilitarà un val amb el saldo al seu favor perquè pugui realitzar una nova comanda.

11. GARANTIA

Tots els productes de JUDITH SERRA gaudeixen d’una garantia de 2 anys per defecte de fabricació o disconformitat que presenti el producte en el moment del lliurament.

JUDITH SERRA no es fa responsable dels possibles efectes ocasionats per reaccions al·lèrgiques als components dels productes relacionats en l’envàs dels mateixos. La garantia cobreix únicament els defectes de fabricació (producte caducat, espatllat o en mal estat). No cobreix un ús inadequat o altres que no siguin atribuïbles a un defecte de proveïdor o a una tara en el producte. En aquests casos, el client tornarà el producte i JUDITH SERRA procedirà a la seva substitució.

En cas de defecte de fabricació o disconformitat del producte, JUDITH SERRA procedirà a la substitució o reparació del producte i si això no fos possible a la rebaixa en el preu o a la devolució de l’import.

Per a l’exercici d’aquests drets s’estarà al que disposa el llibre Segon, Títol IV de Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

12. SERVEI D'ATENCIÓ Al CLIENT

Per a qualsevol pregunta, incidència o reclamació, escriure a hola@judithserrasinergies.com.

12. CONTRASENYES

JUDITH SERRA podrà facilitar l’ús de contrasenyes personals a l’usuari que es registri com a tal en aquesta pàgina web. Aquest haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, quants danys o conseqüències de tota mena es derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats a aquesta pàgina web podrà ser modificada en tot moment per l’Usuari.

14. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Excepte disposició legal en contra, JUDITH SERRA no acceptarà cap responsabilitat per: (i) perdudes no atribuïbles a cap incompliment per part seva; (ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament del lloc web a través d’internet. Falta de disponibilitat del lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.

15. POLÍTICA DE PRIVACITAT

JUDITH SERRA compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de Desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat

16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts del lloc web, incloent entre altres les imatges i els textos dels articles, qualssevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de JUDITH SERRA, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, republicar, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de JUDITH SERRA. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat dels JUDITH SERRA.

17. ACORD COMPLET

Les presents condicions i tot el document a les quals aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i JUDITH SERRA en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen a qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de manera verbal o per escrit entre les mateixes parts.

18. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

JUDITH SERRA podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

19. SEPARABILITAT

Si alguna de les disposicions contingudes en el present acord, o qualsevol de les seves parts, es determinés invàlida i/o inaplicable, no afectarà la resta de la disposició en qüestió o qualsevol altra disposició continguda en el present document.

20. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre JUDITH SERRA i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Berga, Espanya.

0
    Carret de la compra
    Tu carrito está vacío